Otevřený dopis

02. 12. 2019

MÁK V ČR

V květnu 2019 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrole společnosti UNIFOOD.CZ s.r.o., se sídlem Radlická 19/1, 150 00 Praha, zaznamenala skutečnost dovozu 1364,15 tun španělského máku bez splnění informační povinnosti ve smyslu vyhlášky č. 172/2015 Sb. „o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení“.

V červenci 2019 zveřejnila SZPI tiskovou zprávu s názvem „Do České republiky bylo nezákonně přivezeno 1300 tun technického máku“, na jejímž konci bylo řečeno, že s kontrolovanou osobou, společností UNIFOOD.CZ s.r.o. bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty z důvodu nesplnění informační povinnosti. Skutečnosti uvedené ve zprávě byly tendenčně zkreslené, což potvrzuje i fakt, že sama SZPI uvedla, že celý roční objem máku byl společností UNIFOOD.CZ vyvezen z ČR. Začátkem srpna tedy byla SZPI nucena text upravit a tento nový text publikovat.

Mezitím se tohoto tématu chopila média s cílem prezentovat veřejnosti hrdinné úsilí SZPI při ochraně zdraví spotřebitelů. K tomu byly použity typické žurnalistické techniky pro upoutání pozornosti čtenářů – většinou samé absurdity při absenci důkazů.

V našem případě přirozenou reakcí na omezení svobody podnikání formou vyhlášky a zpřísnění státní normy týkající se kvality máku z roku 2010 bylo následující strategické obchodní rozhodnutí – měli jsme za to, že veškerá omezení ze strany státních orgánů týkající se máku, mají opravdu jen za cíl ochranu českého trhu a českého spotřebitele, přijali jsme tedy obchodní model spočívající v tom, že na českém trhu mák neprodáváme, ale zaměřujeme se pouze na export.

Společnost UNIFOOD.CZ vyráběla a exportovala tři kvalitativně se lišící druhy máku - jeden výhradně český a dva smíšené. Český mák byl zabalen do značkových pytlů a prodáván za českou tržní cenu, která byla kvůli velmi přísným požadavkům na kvalitu ze strany vládních orgánů značně vysoká. Další dva druhy máku obsahovaly větší podíl českého a menší podíl španělského máku. Tyto druhy máku byly baleny do bílých pytlů bez nápisu jen s etiketou v jazyce kupující země a s nápisem „vyrobeno v EU“. K tomu ještě se prodával do zahraničí španělský mák, který společnost přečišťovala na vlastním čisticím zařízení, pytlovala do bílých pytlů s označením „vyrobeno ve Španělsku“

Společnost UNIFOOD.CZ disponuje vyjádřením Ministerstva zemědělství České republiky o tom, že lze mísit máky vypěstované v Evropě, pokud bude na obalu uvedeno „vyrobeno v EU“. Tyto dva druhy máku byly samozřejmě levnější než čistě český mák.

Španělský mák je stejný rostlinný druh, jako je pěstován v České republice, ale je kultivován na vyšší obsah alkaloidů ve stonku. Samotná maková semena jakéhokoliv druhu neobsahují alkaloidy a jejich přítomnost v semenech je způsobena napadaným prachem při drcení stonků během sklizně. Stonky jsou zpracovávány za účelem získání alkaloidů, které se poté využívají v lékařství, ale semena jsou určena k lidské konzumaci. Český mák byl kultivován tak, aby bylo docíleno sladkosti semen, ale stonky byly také využívány farmaceutickým podnikem s dřívějším názvem „Slovakofarma“ pro výrobu alkaloidů.

Žurnalistické označení cizího máku jako máku „technického“ vzniklo vinou neznalosti tématu a z touhy učinit článek výbušnějším, čitelnějším. Španělský mák má ve skutečnosti vystaveny oficiální dokumenty, potvrzující jeho bezpečnost a vhodnost k lidské konzumaci, které má společnost UNIFOOD.CZ k dispozici. SZPI je tato skutečnost známa, a žurnalisté o této skutečnosti nechtějí nic vědět, neboť by zmizela „údernost“ jejich článků.

Již zmiňované dva smíšené druhy máku uspokojily potřeby zákazníků společnosti UNIFOOD.CZ co do kvality i ceny ve většině zemí od Kanady až po Kazachstán, do kterých jsou tyto druhy exportovány, přičemž zákazníci si mohou vybírat mezi dvěma smíšenými druhy a čistě českým mákem.

Naše vina tedy spočívá pouze v tom, že jsme nesplnili informační povinnost dle vyhlášky č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, a v ničem jiném.

Informační povinnost slouží k ochraně českého trhu, který ovšem nebyl cílem společnosti UNIFOOD.CZ. Proto jsme považovali aktivity společnosti za plně v souladu s normami a pravidly podnikání v České republice.

Společnost UNIFOOD.CZ považuje za důležité se vyjádřit i k údajnému nelegálnímu dovozu máku v roce 2018. V České republice je dle platné ČSN normy přípustné množství alkaloidů v máku ve výši 25 mg/kg. Za celý rok 2018 dovezla společnost UNIFOOD.CZ celkem 1 364 tun máku především ze Španělska a menší množství máku z Velké Británie. O rok později, tedy v květnu 2019, dovezla společnost UNIFOOD.CZ mák z Turecka, u kterého následně provedla dle podnikových standardů vlastní rozbor kvality. Pomocí tohoto rozboru kvality byla zjištěna přítomnost většího množství alkaloidů ve výši 88 mg/kg, což bylo v rozporu s certifikátem kvality garantovaným dodavatelem. Tato dodávka máku byla i bez výzvy SZPI okamžitě poslána zpět do Turecka jako nevyhovující.

Společnost UNIFOOD.CZ nyní očekává výsledek správního řízení, přičemž prozatím utlumila své podnikání v České republice a převedla své aktivity mimo území ČR, což bohužel zapříčinilo nutnost snížení počtu zaměstnanců společnosti v ČR.

Společnost UNIFOOD.CZ požaduje, aby se odpovědní redaktoři dvou hromadných sdělovacích prostředků Idnes a Ekonom oficiálně omluvili za nepřesnou prezentaci tématu ve svých článcích „Až třikrát víc morfinu. Do Česka přijelo 58 kamionů máku“, „Maková velmoc Česko bojuje s nekvalitními dovozy“ a zveřejnili je v nejbližších vydáních. Pověst společnosti UNIFOOD.CZ byla v rámci trhu s mákem v České republice poškozena, neboť předmětné články záměrně uvedly čtenáře v omyl, přičemž měly společnost zdiskreditovat a zabránit jí v jejích podnikatelských aktivitách.

V opačném případě se bude společnost UNIFOOD.CZ s.r.o. domáhat přiměřeného zadostiučinění soudní cestou.

Podobné zprávy

Otevřený dopis

Více
Chcete získat jedinečnou nabídku nebo radu od manažera?